SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug

Rugs
/
Area Rugs
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 10' x 14' - Black
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 5' x 8' Oval - Grey/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 7' x 7' Square - Dark Blue/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 7' Round - Teal/Green
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 5' Round - Dark Blue/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 8' Square - Teal/Green
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 4' - Teal/Green
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 9' x 12' - Natural
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 9' x 12' - Grey/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 6' Runner - Grey/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 14' Runner - Teal/Green
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 9' x 9' Square - Dark Blue/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 8' Runner - Grey/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 6' Runner - Natural
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 9' x 9' Round - Dark Blue/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 9' x 12' - Ivory/Light Grey
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 3' Round - Black
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 3' x 5' - Black
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 10' x 14' - Ivory/Grey
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 5' x 8' Oval - Black
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 5' x 8' Oval - Natural
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 8' Runner - Natural
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 3' x 5' - Natural
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 10' x 14' - Grey/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 8' Round - Teal/Green
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 7' Round - Ivory/Light Grey
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2' x 3' - Ivory/Light Grey
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 10' Runner - Ivory/Light Grey
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 8' Runner - Dark Blue/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 6' x 9' Oval - Teal/Green
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 6' Runner - Black
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 9' x 12' - Black
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 4' x 6' Oval - Dark Blue/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 3' Round - Natural
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2' x 3' - Grey/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 8' Runner - Teal/Green
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 8' Runner - Black
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 10' x 14' - Natural
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 6' Square - Ivory/Light Grey
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 3' x 5' Oval - Ivory/Light Grey
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 6' x 9' - Dark Blue/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 6' Runner - Dark Blue/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 4' Round - Grey/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 10' x 14' - Black
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 5' x 8' Oval - Grey/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 7' x 7' Square - Dark Blue/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 7' Round - Teal/Green
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 5' Round - Dark Blue/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 8' Square - Teal/Green
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 4' - Teal/Green
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 9' x 12' - Natural
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 9' x 12' - Grey/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 6' Runner - Grey/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 14' Runner - Teal/Green
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 9' x 9' Square - Dark Blue/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 8' Runner - Grey/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 6' Runner - Natural
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 9' x 9' Round - Dark Blue/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 9' x 12' - Ivory/Light Grey
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 3' Round - Black
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 3' x 5' - Black
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 10' x 14' - Ivory/Grey
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 5' x 8' Oval - Black
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 5' x 8' Oval - Natural
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 8' Runner - Natural
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 3' x 5' - Natural
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 10' x 14' - Grey/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 8' Round - Teal/Green
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 7' Round - Ivory/Light Grey
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2' x 3' - Ivory/Light Grey
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 10' Runner - Ivory/Light Grey
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 8' Runner - Dark Blue/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 6' x 9' Oval - Teal/Green
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 6' Runner - Black
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 9' x 12' - Black
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 4' x 6' Oval - Dark Blue/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 3' Round - Natural
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2' x 3' - Grey/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 8' Runner - Teal/Green
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 8' Runner - Black
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 10' x 14' - Natural
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 6' Square - Ivory/Light Grey
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 3' x 5' Oval - Ivory/Light Grey
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 6' x 9' - Dark Blue/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 2'3" x 6' Runner - Dark Blue/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug - 4' Round - Grey/Ivory
 • SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug
1 / 99

SAFAVIEH Handmade Braided Sakineh Casual Rug

Was:$48.78
Sale starts at CAD $44.71
Free Shipping over $60*
Color:Select a color
Ivory / Grey
Dark Blue / Ivory
Ivory / Light Grey
Grey / Ivory
Black
Natural
Teal / Green
Size:Select a size

Details

ITEM#: 39878430
SAFAVIEH updates the enduring beauty and charm of the braided rug, a beloved American classic. Fashion-right colors and modern fibers make our braided rug collection perfect for casual 21st century homes and lifestyles, and their easy care properties make SAFAVIEH's braided rugs a practical choice for families.

Disclaimers & Disclosures:

Tip: We recommend the use of a non-skid pad to keep the rug in place on smooth surfaces. All rug sizes are approximate. Due to the difference of monitor colors, some rug colors may vary slightly. We try to represent all rug colors accurately. Please refer to the text above for a description of the colors shown in the photo.

Specifications

Pattern
Solid
Care Instruction
Vacuum Clean
Shape
Rectangle, Round, Runner, Square
Color
Black, Blue, Green, Grey, Ivory, Tan
Dimensions
216.0 In. L X 27.0 In. W
Material
Polypropylene
Model Number
BRA201Z-9
Feature
Latex Free
Product Features
Handmade
Rugs by Room
Bedroom, Dining Room, Entryway, Kitchen, Living Room
Rug Type
Accent, Handmade, Indoor, Runner
Weave Type
Hand-Woven
Pile Height - Thickness
0.25 - 0.5 inch
Style
Americana, Casual
Country of Origin
China
Free Shipping Over $60*$9.99 flat-rate shipping for orders under $60See Shipping Policy
Easy 30-day ReturnsReturn, refund or replace within 30 days of receipt on most new and unused items.See Return Policy
1000s of Items 3-5 Day DeliveryWe offer fast, safe and reliable delivery options on many products.
*Limited time offer. Offer applies to orders shipping in Canada only. Offer excludes select remote Canadian postal codes, Canadian PO boxes, and international orders. Bed Bath & Beyond reserves the right to change this offer at any time.
© Copyright 2024, Beyond, Inc., Bed Bath & Beyond®
799 Coliseum Way Midvale, UT 84047 | 1-866-596-5840